—El naixement de la indústria farmacèutica a Espanya: laboratoris, productes de drogueria medicinal, matèries primeres, específics i especialitats farmacèutiques.—

 

Hi ha una afirmació axiomàtica, gairebé sempre expressada amb una mica de dogmatisme, força atreviment i no excessiu rigor, que se sol sentir entre professionals de la farmàcia i aficionats a la història d’aquesta professió: “La indústria farmacèutica va néixer a les rebotigues”. Encara que no del tot ajustat a la realitat, aquesta asserció potser podria tenir validesa per alguns territoris, com Espanya, i per a certes empreses, com les alemanyes Schering o Merck, que van fer les seves primeres passes en la producció industrial de principis actius procedents dels vegetals des d’oficines de farmàcia. Tanmateix, la resta de la gran indústria farmacèutica alemanya, i també la suïssa (establerta a la zona de Basilea), en realitat formava part de grans conglomerats empresarials de tipus químic, que utilitzaven els quitrans d’hulla per obtenir colorants artificials, explosius, productes cosmètics o medicaments. Aquesta situació d’hegemonia alemanya i suïssa, pel que fa a la indústria quimicofarmacèutica, es va fer especialment evident entre mitjan segle XIX i l’inici de la Primera Guerra Mundial. Aquesta forma d’entendre la indústria del medicament, integrada en esquemes i procediments quimico-orgànics de caràcter general, prioritzava la component molecular del medicament respecte al seu format o aparença final. Era una indústria que precisava de grans recursos científics, econòmics i de qualificació professional entre els seus treballadors.

Treballadores d’una indústria farmacèutica espanyola empaquetant comprimits, ca.1959. Font: [Alter]. Alter. [Madrid: Alter/Fournier]; [ca. 1959].

Mentre que Alemanya i Suïssa assortien de molècules químiques d’acció farmacològica la resta d’Europa, Espanya va incorporar aquestes matèries primeres a les seves preparacions galèniques, ja fos utilitzant formats clàssics (tintures, solucions, xarops, píndoles, etc.) o noves formes farmacèutiques (càpsules de gelatina, comprimits, càpsules amilàcies i injectables) més ajustades a les necessitats de la fabricació a l’engròs. Aquest tipus d’indústria de béns de consum, on la tecnologia farmacèutica tenia un major protagonisme que la química, no necessitava tants recursos científics i financers. El personal solia ser inferior en nombre i de menor qualificació que el de les empreses químiques alemanyes. Mentre que les grans fàbriques de colorants artificials eren generalment societats anònimes d’elevada capitalització, els laboratoris farmacèutics espanyols sovint eren empreses de propietat familiar en les quals abundaven les capitalitzacions intraprofessionals i, més freqüentment, petits “laboratoris annexos” regentats per farmacèutics, sobretot durant el segle XIX i principis del XX.

Fabricació industrial de píndoles. Gravat procedent de la quarta edició castellana del Manual Práctico de Farmacia, redactat per P. E. Alessandri (Barcelona: Gustavo Gili; 1914).

Alguns d’aquests annexos eren, simplement, les mateixes rebotigues on habitualment es preparaven els medicaments oficinals o magistrals. Altres eren instal·lacions pròximes o contigus a les oficines de farmàcia i, per suposat, també hi havia laboratoris annexos a la propietat, és a dir, llocs on es preparaven medicaments industrials, que podien estar allunyats de l’oficina de farmàcia a la que estaven units per raons de propietat. Amb el pas del temps, aquests laboratoris annexos, que eren majoritaris a Espanya al principi del procés industrialitzador, van anar perdent protagonisme en favor dels laboratoris independents (generalment encara en mans de farmacèutics, però on ja no hi havia cap tipus de vinculació amb oficines de farmàcia) i, sobretot, els laboratoris col·lectius (en què la propietat estava segregada de la direcció tècnica farmacèutica).

Fins i tot si acceptem que el model de laboratori annex fou clau en els orígens i el desenvolupament primigeni de la indústria farmacèutica a Espanya, tampoc s’hauria de simplificar l’assumpte i oblidar els intents per optimitzar i produir a l’engròs el substrat medicamentós clàssic de la farmàcia: les plantes medicinals. Van existir molts projectes d’aquest tipus, abans de l’arribada de nous medicaments formulats amb base química o extractiva i adequats a formats terapèutics més d’acord amb les exigències industrials. A mitjan segle XIX, quan encara hi predominava la drogueria medicinal, ja existia a Espanya un cert moviment industrialitzador en aquest àmbit, protagonitzat per una sèrie de drogueries farmacèutiques, conegudes com a “Farmàcies Centrals”, que basaven la seva activitat en el comerç a l’engròs de productes vegetals d’origen natural i, en ocasions, inclús dels seus principis actius quan aquestes operacions no necessitaven complexos processos extractius.

Diversos projectes, com els liderats per les revistes professionals El Droguero Farmacéutico (Valladolid, 1856-1859) o la Revista Farmacéutica Española (Barcelona, 1860-1866), van tractar d’emular la “Farmàcia Central” de França, un establiment creat el 1852 amb capital quasi exclusivament farmacèutic amb l’objectiu d’eludir la competència de droguers i laboratoris quimicofarmacèutics gràcies a l’esforç col·lectiu de tots els apotecaris francesos. Aquests intents associatius entre farmacèutics espanyols no van tenir massa èxit, però van obrir una nova via d’exercici professional, i una nova manera d’entendre la professió, que es van convertir en el germen d’una generació de farmacèutics preocupats per portar al nostre país els comportaments industrials que ja estaven presents en altres països d’Europa.

Cartell publicitari de la firma Alomar y Uriach, pionera de la indústria farmacèutica a Espanya. Font: Permanyer, Lluís. 1838 Uriach 1988. Barcelona: Fundació Uriach; 1988.

A començaments de l’últim quart del segle XIX, pioners com Pablo Fernández Izquierdo (1839-1893) i la seva “Farmacia General Española”, ubicada a Madrid, ja treballava amb èxit en el negoci de la drogueria medicinal. Tanmateix, la indústria dels medicaments galènics, elaborats amb molècules d’origen químic o extractiu i disposats sota una determinada forma terapèutica, encara era molt precària. Si exceptuem uns quants fabricants, la majoria emplaçats a Catalunya (Gonzalo Formiguera, Lorenzo Aguilar, Pedro Genové, Francisco Poquet, Juan Comabellas, Federico Massó o Joan Uriach), la major part dels medicaments industrials venien de l’estranger: els químics d’Alemanya i Suïssa, i els galènics de França. Segons les dades recollides a la premsa farmacèutica espanyola de l’època corresponent a l’any 1893, el 70% de les vendes brutes realitzades pels farmacèutics espanyols van correspondre a medicaments estrangers.

Aquesta entrada massiva de productes farmacèutics estrangers es va veure afavorida per una certa permissivitat dels aranzels duaners espanyols, quelcom especialment evident entre els anys 1841 i 1864. També per la implicació de droguers, comerciants i venedors de productes industrials, que van ocupar l’espai deixat per bona part dels farmacèutics espanyols, reticents a dispensar productes no elaborats per ells, dels que amb prou feines eren mers dipositaris. Aquesta situació va propiciar un interessant debat professional al voltant de la responsabilitat professional contreta per la venda d’unes mercaderies que, sovint, eren considerades més pròpies de xarlatans que de professionals de la salut.

Mentre els farmacèutics debatien sobre si aquests productes eren o no medicaments, d’acord amb la Llei de Sanitat de 1855 i les Ordenances de Farmàcia de 1860, les autoritats ho van veure clar i van executar el mecanisme habitual per gravar aquests medicaments industrials com si es tractés d’un producte de consum més. Aquests productes van ser reconeguts oficialment a Espanya a través de la Llei del Timbre de 30 de juny de 1892 i disposicions posteriors. En aquest corpus legal s’especificava que “tots els específics i aigües minerals de qualsevol classe hauran de portar, quan siguin posades en venda, un segell de 0,10 pessetes per flascó, capsa o ampolla”. El Reial Consell de Sanitat definiria els “específics”, a efectes d’aquesta Llei del Timbre, com “aquells medicaments la composició dels quals sigui desconeguda total o parcialment i que s’expenguin en capses, flascons, ampolles o paquets amb etiqueta que expressi el nom del medicament, els usos a què es destini i la dosi”.

Especialitats farmacèutiques espanyoles. Font: Museo de la Medicina Hispana. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid.

Legalitzat per via impositiva, el medicament industrial (sota la denominació d’“específic”) es feia invulnerable a l’atac dels seus detractors, els quals només podien assumir aquesta nova situació i tractar de reglamentar-ne la fabricació i venda, amb l’esperança d’arribar a establir procediments òptims d’homologació cientificosanitària que, al seu torn, asseguressin al farmacèutic el monopoli comercialitzador d’aquests preparats. Després d’alguns intents fallits, el 1919 es va publicar el primer reglament espanyol “per a l’elaboració i venda d’especialitats farmacèutiques”, norma que naixia amb la intenció de regular tot el que concernia als medicaments industrials. En aquesta disposició es va definir l’“especialitat farmacèutica” com a “tot medicament de composició coneguda, distingit amb el nom de l’autor o denominació convencional, disposat en envàs uniforme i precintat per a la venda en la farmàcia d’aquell i fora d’ella”, i es va establir que “cap especialitat farmacèutica podria posar-se en venda sense trobar-se prèviament registrada a la Inspección general de Sanidad, essent decomissades les que estiguin mancades d’aquest requisit per considerar-se clandestines”.

El reglament de 1919 no va arribar mai a consolidar-se. El mateix text senyalava dos anys de termini per a la seva posada en funcionament, al que s’hauria d’afegir un sens fi de dilacions i pròrrogues, que en van impossibilitar l’obligat compliment i van afavorir la publicació d’un nou reglament el 1924. Si exceptuem la legislació registral en vigor durant bona part de la Guerra Civil espanyola, el reglament de 1924 va mantenir la seva vigència fins l’any 1963, quan es va publicar el decret 2464/1963 sobre laboratoris, registre, distribució i publicitat de medicament, en què es recollien les modificacions efectuades al reglament des de la seva publicació el 1924.

Tant als reglaments de 1919 i 1924 com a la regulació efectuada a través de la Llei de Timbre de 1892, s’observa un interès major per declarar aquestes industrials, i conseqüentment gravar-les, que per avaluar i controlar la possible repercussió, negativa o positiva, que aquestes poguessin arribar a tenir en la salut ciutadana. Tot i això, el reglament de 1919 va establir que les tasques de control i comprovació d’aquests medicaments es desenvoluparien a través de la Reial Acadèmia de Medicina i de l’Institut Nacional d’Higiene Alfons XIII; mentre que, en el de 1924, es va proposar la creació d’un centre tècnic destinat a valorar i examinar productes farmacèutics, finalment establer el 1925 amb el nom d’Institut Tècnic de Farmacobiologia.

Prospecte publicitari del producte “Fosfol”, pertanyent al Laboratorio y Farmacia Puerto. Font: Puerto, Javier. El medicamento en el escaparate. Barcelona: Ediciones Mayo / Fundación Uriach 1838; 2004.

Pel que fa a les matèries primeres, Espanya no va tenir una indústria quimicofarmacèutica de tipus químico-orgànic o fermentatiu fins a la dictadura franquista. Durant l’autarquia sembla evidenciar-se un cert interès per promocionar aquest sector industrial, encara que la gran aposta del primer franquisme en matèria quimicofarmacèutica va ser l’establiment al nostre país d’una indústria pròpia d’antibiòtics; el 1949 es concedia un duopoli per produir aquest tipus de productes a Espanya, amb patents estatunidenques, que va ser resolt en favor de dos consorcis empresarials: Antibióticos S.A. i Compañía Española de Penicilina y Antibióticos (CEPA); uns anys més tard, el 1953, es concedia una nova llicència nacional en favor del grup empresarial Alter, a través de la seva filial Farmabión.

Instal·lacions del laboratori Alter a Madrid. Dibuix de Carlos Sáenz de Tejada [ca. 1959].

Durant el període 1939-1975 hem comptabilitzat un total de 2.532 laboratoris farmacèutics instal·lats a Espanya, encara que no tots van estar en funcionament de manera sincrònica, de tal manera que alguns van anar desapareixent a mesura que n’emergien de nous. Aproximadament una tercera part van ser creats amb anterioritat a la Guerra Civil espanyola, i a penes una quarta part van romandre oberts després de 1975. Es pot obtenir una foto fixa de la indústria farmacèutica per als anys de la denominada autarquia franquista (1939-1959) a través de la informació recollida als expedients d’enquadrament dels laboratoris farmacèutics espanyols conservats al Sindicat Vertical. La seva anàlisi ha mostrat una desigual distribució pel que fa al nombre de medicaments preparats, capital social declarat i cens obrer present en aquestes indústries. A les empreses grans aquests identificadors eren força elevats, al contrari del que ocorria en el cas dels laboratoris annexos. Un nombre reduït de laboratoris poderosos van tenir a les seves mans el gruix dels productes comercialitzats, el capital disponible i la major part de la mà d’obra present en aquest sector. En definitiva, aquells anys va predominar la mitjana i petita empresa, amb pocs productes comercialitzats, escassa capitalització i no excessiva mà d’obra ‒menys de deu especialitats comercialitzades, capital social inferior a mig milió de pessetes i un nombre d’obrers inferior a 26. No obstant, la major part dels treballadors, i dels recursos financers i productius del sector, estaven en una minoria d’empreses. Durant aquest període (1939-1959), la indústria farmacèutica espanyola es va ubicar, de manera majoritària, en tres àrees geogràfiques: Catalunya, Madrid i Andalusia, en aquest ordre. En l’àmbit provincial i local van ser Barcelona i Madrid les zones que més laboratoris farmacèutics van albergar, més de la meitat dels instal·lats en tota Espanya, una situació que, en línies generals, s’ha mantingut fins als nostres dies.

 

 

Raúl Rodríguez Nozal
Universidad de Alcalá

 

Per a saber-ne més

Pots ampliar la informació amb la bibliografia i recursos disponibles.

Lectures recomanades

Rodríguez Nozal, Raúl. Orígenes, desarrollo y consolidación de la industria farmacéutica española (ca. 1850-1936). Asclepio. 2000; 52(1):127-159. https://doi.org/10.3989/asclepio.2000.v52.i1.192.

Rodríguez Nozal, Raúl. La construcción de una industria farmacéutica autosuficiente en la España de la Autarquía: entre la necesidad, la utopía y la propaganda franquista. Asclepio. 2017; 69(1): p.173. Disponible en aquest enllaç

Rodríguez Nozal, Raúl. Desarrollo histórico de la industria farmacéutica en España con anterioridad a la Transición. Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2021; 87(3): 321-328.

Rodríguez Nozal, Raúl; González Bueno Antonio. Entre el arte y la técnica. Los orígenes de la fabricación industrial del medicamento. Madrid: CSIC; 2005.

Estudis

Carreras Albert; Tafunell Xavier. La gran empresa en España (1917-1974). Una primera aproximación. Revista de Historia Industrial. 1993; 3:127-175.

Chast François. Histoire contemporaine des médicaments. Paris: La Découverte; 1995.

Domínguez Vilaplana Rafaela; González Bueno Antonio. La industria químico-farmacéutica alemana en España (1880-1949). Llull. 2009; 32(70):295-316.

Folch Jou, Guillermo; Francés Causapé, María del Carmen. Especialidades farmacéuticas y los timbres del Estado y Sanitarios. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia. 1970; 83:97-109.

Francés Causapé, María del Carmen. Estudio Histórico de la Especialidad Farmacéutica en España. 2 vols. Madrid: Sociedad Española de Historia de la Farmacia; 1975.

González Bueno, Antonio; Rodríguez Nozal Raúl. Innovation vs. Tradition: the election of an european way toward pharmaceutical industrialisation, 19th-20th centuries. Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2010; 76(4):459-478. 

González Bueno, Antonio; Rodríguez Nozal, Raúl; Castellanos Ruiz, Emilia. Aspectos sociales, técnicos y económicos relativos a la introducción de la penicilina en España (1944-1959). Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2017; 83(4):421-432.

González Bueno, Antonio; Rodríguez Nozal, Raúl. Censo-guía de los laboratorios farmacéuticos activos durante el Franquismo (1936-1975). Madrid: Real Academia Nacional de Farmacia / La Botella de Leyden; 2018.

Nadal, Jordi. El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913. Barcelona: Ariel; 1975.

Puerto Sarmiento, Francisco Javier. La polémica en torno a las especialidades farmacéuticas en la segunda mitad del siglo XIX. In: Estudios sobre Farmacia y Medicamentos. Madrid: UCM; 1981. Vol.1. p. 97-139.

Puig Raposo, Núria. Bayer, Cepsa, Repsol, Puig, Shering y La Seda. Constructores de la química española, Madrid: Lid; 2003.

Rodríguez Nozal, Raúl. De la fórmula magistral a la especialidad farmacéutica: el cambio de actitud frente a las nuevas prácticas operatorias. In: Puerto Sarmiento, Francisco Javier et al. coord. 1898. Sanidad y Ciencia en España y Latinoamérica durante el cambio de siglo. Madrid: Doce Calles; 1999. p. 239-257.

Rodríguez Nozal, Raúl. The Spanish Pharmacy before the industrialization of medicaments: The struggle for the professional survival. In: Emptoz, Gérard; Aceves Pastrana, Patricia Elena eds. Between the Natural and the Artificial. Dyestuffs and Medicines. Turnhout: Brepols; 2000. p. 81-92.

Rodríguez Nozal, Raúl. Las Farmacias centrales: tras los primeros pasos de la industria farmacéutica española (1857-1901). In: Álvarez Lires, María Mercedes et al. coord. Estudios de Historia das Ciencias e das Técnicas [Actas del VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas]. Vigo: Diputación Provincial; 2001. Vol 2. p. 1087-1906.

Rodríguez Nozal, Raúl. El Archivo del Sindicato Vertical de Industrias Químicas como fuente para el estudio de la industria farmacéutica durante el franquismo. In: Urkia, José María ed. XI Congreso SEHCYT. XI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. II Encuentro Internacional Europeo-Americano. Palacio de Insausti (Azkoitia, Gipuzkoa) 8-10 septiembre 2011. Donostia-San Sebastián: SEHCYT / Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País; 2012. p. 113-122.

Rodríguez Nozal, Raúl. La industria farmacéutica española durante la Autarquía. Estudio cuantitativo de los laboratorios registrados por la organización sindical. In: González Bueno, Antonio; Baratas Díaz, Alfredo eds. La tutela imperfecta. Biología y Farmacia en la España del primer franquismo. Madrid: CSIC; 2013. p. 143-188.

Rodríguez Nozal, Raúl; González Bueno, Antonio. Distribución geográfica de la industria farmacéutica madrileña durante el Franquismo. Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2019; 85(3):232-247.

Rodríguez Nozal, Raúl; González Bueno, Antonio. De objeto de consumo a producto sanitario: primeros proyectos sobre el control sanitario del medicamento en España. Llull. 2004; 27:147-164. 

Rodríguez Nozal, Raúl; González Bueno, Antonio. Instrumentos, utensilios, aparatos y procedimientos en las primeras etapas de la industrialización farmacéutica. In: Rodríguez Nozal, Raúl; González Bueno, Antonio coords. El medicamento de fabricación industrial en la España contemporánea. Madrid: CERSA; 2009. p. 173-223.

Santesmases, María Jesús. Antibióticos en la Autarquía: banca privada, industria farmacéutica, investigación científica y cultura liberal en España, 1940-1960. Madrid: Fundación Empresa Pública; 1999.

Soenen Georges. La Pharmacie Centrale de France. Son histoire, son organisation, son fonctionement. Paris: E. Alix; 1894.

Valverde, José Luis; Hortigüela, Amparo. Remedios secretos, específicos y especialidades farmacéuticas, en la España del último siglo. Ars Pharmaceutica. 1971; 12(25):25-70.

Villanueva Vadillo, Víctor. Factores determinantes de un proyecto de industria químico-farmacéutica nacional. Madrid: Real Academia de Farmacia; 1945.

Weber, Max. Die protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus. Düsseldorf: Verl. Wirtschaft und Finanzen; 1905.

Fonts

Arxius: General de la Administración, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Oficina de Patentes y Marcas, Archivo Histórico Nacional, Real Academia Nacional de Farmacia, arxius militars, arxius municipals i autonòmics, col·leccions privades (arxius personals, de laboratoris farmacèutics, de col·legis professionals i entitats de caràcter associatiu, d’associacions empresarials i obreres), etc.

Normativa legal: Gaceta de Madrid, Boletín Oficial del Estado, Boletines Oficiales provincials i regionals.

Premsa general i recursos hemerogràfics de cerca simultània: ABC, La Vanguardia, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (Ministerio de Cultura y Deporte), Hemeroteca Digital (Biblioteca Nacional), Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Hispana (Ministerio de Cultura y Deporte), Biblioteca Joan Lluís Vives -Hemeroteca- (Ministerio de Cultura y Deporte) y altres recursos de caràcter autonòmic o regional.

Premsa farmacèutica professional i especialitzada: El Droguero Farmacéutico, Los Avisos, Los Avisos Sanitarios, Revista Farmacéutica Española, El Restaurador Farmacéutico, El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica, La Farmacia Española, La Farmacia Moderna, Farmacia Nueva, Semanario Farmacéutico, Revista de Farmacia, La Voz de la Farmacia, Gaceta de Sanidad Militar, El Auxiliar del Farmacéutico, El Auxiliar de Farmacia, Ion, etc. Algunes d’aquestes revistes están digitalitzades a la Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia (Instituto de España).

Pàgines d’internet i altres recursos

Web de Historia de la Propiedad Industrial. Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Oficina Española de Patentes y Marcas y Universidad Autónoma de Madrid. Bases de dades de Privilegis d’invenció (1826-1878), patents (1878-1940 i 1930-1966) i marques (1865-1920), utilitats de geoposicionamient, sistemes de cerca en la legislació i BOPI històrics, Museu Virtual i Exposicions virtuals.

Pharmakoteka: base de dades d’específics i especialitats farmacèutiques antigues (1800-1960). Museu de la Farmàcia Catalana i Unitat d’Història, Legislació i Gestió farmacèutiques de la Facultad de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

Colección de Medicamentos de Fabricación Industrial del Seminario de Historia de la Farmacia. Universidad de Alcalá.

Inventario del Patrimonio Histórico Farmacéutico Español. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.