—Entre l’esperança i la desil·lusió, l’edició digital no ha pogut substituir la qualitat del treball històric de recerca realitzada en arxius, biblioteques i museus.—

 

El ràpid desenvolupament d’Internet i de les tecnologies digitals a principis de la dècada del 1990 va provocar un entusiasme generalitzat en la comunitat d’història de la ciència. Va haver-hi moltes raons per a aquest acolliment positiu. Els arxius de la ciència, encara en gran part desconeguts i dispersos, van poder per fi ser accessibles a estudiosos de tot el món. De la mateixa manera, els museus que conservaven col·leccions d’història natural, d’instruments i de màquines van tenir l’oportunitat de donar a conèixer a un amplíssim ventall de nous visitants que van poder apreciar així la riquesa d’un patrimoni encara molt descurat. Finalment, les noves tecnologies prometien possibilitats sense precedents per a la gestió, la catalogació i la publicació de textos i dades, obrint així nous escenaris a l’edició d’epistolaris i col·leccions d’obres impreses i manuscrites en uns moments en els quals, pel que fa a les fonts de la història de la ciència si més no, hi havia una certa desacceleració.

Com és ben sabut, la història de la ciència és una disciplina que, institucionalment, és encara molt jove. El potencial que augurava Internet semblava garantir un ràpid accés a eines capaces de governar l’enorme extensió qualitativa i quantitativa de les seves fonts. En aquest procés de rapidíssima transformació tecnològica no es va tenir en compte, almenys fins als anys inicials del segle XXI, tres factors que, amb el temps, han condicionat decisivament el desenvolupament de les humanitats digitals: la propietat del programari, la inestabilitat de les tecnologies i la propietat de les dades.

En efecte, en els anys noranta, els historiadors de la ciència, com tants altres estudiosos humanistes, van adaptar les tecnologies existents (Filemaker, Microsoft Access o Oracle, entre altres), fins i tot de forma molt refinada, al disseny de programes l’objectiu dels quals no era només el de fer accessibles les fonts a un gran públic, sinó el molt més ambiciós de transformar la recerca històrica mitjançant la gestió i la classificació d’ingents conjunts de dades. En aquesta primera fase pionera, les humanitats digitals van ser gestionades gairebé exclusivament per humanistes interessats a confrontar la seva pròpia experiència investigadora amb el potencial que la nova eina oferia a les humanitats. Aquest enfocament tenia dues virtuts fonamentals: 1) podia fonamentar-se en tecnologies comercials tan esteses que, encara que no oferien estàndards compartits, era raonable esperar que perduressin en el temps; 2) els costos de programació eren assequibles fins i tot per a un petit grup de recerca. No obstant això, com aviat es va comprovar, la utilització dels programes comercials existents (Oracle, Microsoft, etc.) va substituir molt ràpidament les plataformes, deixant obsoletes en poc temps les versions anteriors. Va ser en aquest moment, a principis del segle XXI, quan es va fer necessària la programació de programari de codi obert (OSS). Gràcies a l’impuls progressiu d’universitats, biblioteques i museus, aquest enfocament va rebre posteriorment el suport dels governs, sobretot europeus.

La diversitat de programes informàtics, tant comercials com de codi obert, ha generat un abarrotat cementiri de llocs que, malgrat el seu èxit inicial, han desaparegut sense deixar rastre de la seva adreça web. La freqüència d’aquestes infaustes desaparicions ha portat tant a mitjanes com a grans biblioteques i arxius digitals a confiar de nou en les plataformes comercials, les úniques que garanteixen la supervivència dels llocs. No obstant això, fins i tot en aquests casos, la seva permanència no pot oferir les mateixes garanties de perdurabilitat que les proporcionades pels suports impresos, que, a diferència de la memòria digital, transmeten el coneixement sobre un suport material autònom. A més, la confiança en els programes informàtics comercials ha acabat per empobrir la cerca d’eines capaces d’adaptar-se a la inesgotable varietat del saber històric i humanístic.

Des de l’inici de l’era digital, la propietat de les dades ha estat una qüestió que ha plantejat problemes complexos, encara lluny de resoldre’s. A més de la propietat de les imatges d’objectes, llibres o manuscrits pertanyents a institucions i particulars, s’ha plantejat la qüestió jurídica de la seva utilització dins de programes informàtics destinats a allotjar-los i gestionar-los. Google Books, per exemple, després d’obtenir autorització per a digitalitzar biblioteques públiques senceres, distribueix els seus continguts en format d’imatge sense fer referència a les institucions a les quals pertanyen els originals. Enfront d’aquesta tendència a centralitzar els recursos digitals en repositoris de caràcter comercial i privat, en 2001 va néixer Wikipedia, una enciclopèdia oberta i multilingüe que ha promogut de manera decidida i constant la difusió de la cultura participativa, gratuïta i d’accés obert.

La revolució que ha suposat la difusió massiva de les humanitats digitals ha afavorit sens dubte l’accés a ingents quantitats de recursos culturals d’una altra manera inassolibles. No obstant això, la uniformitat de l’experiència d’aprenentatge, que permet associar informacions diferents en un sistema homogeni de consulta, recopilació i visualització de dades, ha acabat amb la dimensió intrínseca i essencialment històrica de la informació. Altres crítiques han posat de manifest com els codis i algorismes que integren el programari de transmissió de la informació s’han convertit en autèntiques caixes negres capaces de condicionar la gestió de les dades d’una manera gens neutral.

Entre les primeres institucions europees que es van interessar per la realització d’aplicacions informàtiques adients per a la història de la ciència es troben l’Institut Max Planck d’Història de la Ciència de Berlín i el Museu Galileu de Florència. En 1999, aquestes dues institucions van col·laborar en l’edició digital de les notes de joventut de Galileu sobre el moviment, basada en els manuscrits autògrafs conservats a la Biblioteca Nacional de Florència. El prototip que havia de servir de model per a altres edicions va ser, no obstant això, abandonat molt aviat per a ser substituït per models més avançats.

Pàgina de portada de l’edició digital de les notes de Galileu sobre el moviment, basada en els manuscrits de la Biblioteca Nacional de Florència.  Galileo Galilei’s Notes on Motion.

En general, a l’hora de publicar textos en format digital, els historiadors de la ciència s’han secundat profitosament de recerques realitzades en el mateix camp dins de la filologia i la literatura. Per això no és d’estranyar que l’Institut Max Planck d’Història de la Ciència de Berlín es convertís en soci actiu del projecte estatunidenc Perseo, dedicat a l’edició de textos clàssics.

També a la fi de la dècada del 1990, el projecte europeu Epact va publicar un catàleg electrònic amb diferents modalitats de cerca, on es van reunir instruments científics medievals i renaixentistes procedents de quatre museus europeus: el Museu d’Història de la Ciència d’Oxford, l’Institut i Museu d’Història de la Ciència de Florència (actual Museu Galileu), el Museu Britànic de Londres i el Museu Boerhaave de Leiden. Els fons d’aquests museus reuneixen les col·leccions més importants d’instruments matemàtics antics. El catàleg consta de cinc-centes vint descripcions catalogràfiques d’astrolabis, esferes armil·lars, rellotges de sol, quadrants, nocturlabis i diversos instruments topogràfics construïts abans de 1600. Cada instrument del catàleg es descriu amb l’ajuda d’una o diverses fotografies i dos nivells de text: un de resumit, en el qual s’exposen breument les característiques més destacables de l’instrument; i un altre de més detallat, en el qual s’ofereix informació més tècnica i acadèmica. Aquest projecte va ser molt important perquè va mostrar la possibilitat d’integrar en un museu virtual la descripció de col·leccions conservades en diferents llocs i, al mateix temps, va instar els conservadors de museus a trobar eines comunes i homogènies per a fer més útils i accessibles els seus fons.

En 2002, l’Institut Max Planck d’Història de la Ciència de Berlín va proposar un projecte similar a una escala molt major, tant pel nombre d’institucions implicades com per l’aspiració d’abastar un patrimoni més ampli i no exclusivament històrico-científic. Tiro-European Cultural Heritage Online pretenia crear un estàndard d’accés i ús del patrimoni cultural en accés obert i va acabar publicant més de dues-centes mil descripcions d’artefactes i gairebé un milió d’imatges. Malgrat l’envergadura del projecte, el prototip va quedar ràpidament obsolet i els recursos publicats es van tornar a publicar en llocs més actualitzats.

Entre 1997 i 1999, el Museu Galileu de Florència va posar en marxa “Pinakes”, el prototip d’un model d’arxiu integrat, dissenyat amb l’objectiu d’integrar les fonts de la història de la ciència sense jerarquies preestablertes. Es tractava de combinar l’anàlisi textual de textos impresos i manuscrits amb les peces museístiques (instruments científics, col·leccions naturalistes, iconografia) a les quals aquests textos feien referència. Aquest ambiciós projecte pretenia sobretot mostrar l’especificitat de les fonts històrico-científiques, irreductiblement diferents de les de les humanitats, predominantment centrades en el text. Pinakes es va aplicar a l’estudi de les col·leccions d’Ulisse Aldrovandi i Antoine-Laurent Lavoisier. A partir d’aquests dos prototips, que no obstant això ja no es van desenvolupar, el Museu Galileu va impulsar un projecte d’arxiu integrat de tots els seus recursos.

Imatge de portada de l’edició digital d’obres i instruments d’Antoine Lavoisier. Panopticon Lavoisier.

En el món real, un llibre, un manuscrit i un instrument científic tenen característiques físiques diferents, que exigeixen determinades opcions operatives pel que fa, per exemple, a la conservació, l’organització de la consulta o, en el cas dels objectes, l’exposició. En el món digital s’ha produït una espècie de desmaterialització que ha permès traspassar aquestes fronteres i explorar la comunicació de les col·leccions sense més limitacions que les imposades pel progrés tecnològic. Així ha ocorregut amb les col·leccions del Museu Galileu, on el procés de maduració d’aquesta nova aproximació al patrimoni ha estat llarg i extremadament laboriós. Amb la publicació del nou lloc web s’ha entrat en una nova fase orientada al voltant de tres línies principals: 1) la integració dels arxius; 2) la prestació de serveis web; 3) la implicació dels usuaris en les activitats web.

Es tracta d’una orientació que, d’una banda, aspira a la creació d’una aplicació capaç de gestionar diferents classes d’objectes (llibres, instruments, manuscrits, arxius multimèdia) com si tots tinguessin un disseny homogeni; per un altra banda, vol oferir als usuaris tots aquells serveis per tal d’apreciar plenament, no sols la riquesa del patrimoni, sinó també les seves característiques específiques. El lloc web del Museu Galileu integra els catàlegs de la biblioteca física i de la biblioteca digital, l’arxiu fotogràfic, les col·leccions del museu, les exposicions, els recursos multimèdia i diversos recursos textuals. Aquesta integració posa en evidència de manera tangible la naturalesa especial de la història de la ciència i de la varietat de les seves fonts, que ja no poden limitar-se a la mera recerca i anàlisi textual.

Seguint l’estela de l’èxit global i gairebé hegemònic de Google, de Google Llibres i, encara que en menor mesura i no sense crítiques, de Ngrams i Google Arts and Culture, l’Institut Max Planck d’Història de la Ciència de Berlín va promoure en 2011 la creació d’un grup de recerca entorn de la Història digital i computacional de la ciència que, si bé proposa projectes molt diversos, pretén reflexionar respecte a la gestió, la classificació i la presentació de grans classes de dades relacionades amb moments i temes concernents a la nostra disciplina. Especialment rellevant és el recent projecte Xarxes socioepistémicas: modelització dels processos de coneixement històric, que encara està en curs. La base teòrica d’aquest projecte és l’enfocament de xarxes socioepistèmiques per a la descripció de sistemes de coneixement dinàmics, segons el qual, per a comprendre en profunditat el sistema de coneixement resultant d’aquesta dinàmica és essencial entendre també el desenvolupament dels sistemes de coneixement en el seu recorregut històric. En aquest estudi s’apliquen anàlisis quantitatives molt refinades, partint de dades d’alta qualitat que són estructurades a partir d’una ontologia adaptada a la recerca històrica. L’anàlisi de big data en la recerca històrico-científica continua sent objecte de debat i és molt difícil predir la destinació d’aquesta recerca.

Pàgina del projecte Socio-epistemic networks: Modelling Historical Knowledge Processes. Max Planck Institute for the History of Science.

A tall de conclusió, podem afirmar sense cap dubte que les enormes inversions realitzades en l’explotació de fonts en format digital han permès proporcionar eines extremadament valuoses per a la recerca en història de la ciència. No obstant això, cal assenyalar una curiosa contradicció: la facilitat amb la qual es poden gestionar textos i, més en general, classes de dades molt diverses i complexes no ha promogut, com caldria esperar, un augment significatiu de les edicions d’obres, correspondències i col·leccions, en comparació amb el que es feia a les darreries del segle passat. Al contrari, l’atenció i l’interès per la història documental semblen haver disminuït de forma continuada. A més dels ja esmentats projectes dedicats a Aldrovandi i Lavoisier, només destaquen el projecte sobre la correspondència de Darwin i el centrat en l’obra de Newton. El primer no és més que la reedició de la correspondència del naturalista anglès ja publicada per l’editorial Cambridge University Press durant la dècada del 1990. El projecte sobre Newton, en canvi, proposa la publicació de papers inèdits, la majoria relacionats amb l’alquímia, que completen la correspondència també ja publicada per Cambridge University Press als anys setanta del segle XX.

Una mica més de trenta anys després de l’aparició de les primeres aplicacions informàtiques, cal admetre que els notables avenços que s’han produït en la gestió i publicació digital de dades no han pogut substituir la delicadesa i la qualitat acadèmica del treball històric de recerca desenvolupat realment en arxius, biblioteques i museus. La intel·ligència individual de les persones que treballen en història, vinculada com està a la intuïció i a moltes altres variables emocionals, socials i materials, sembla continuar inspirant-se en la comparació i l’anàlisi de les fonts originals, inseparables del seu substrat material i de la seva història real.

 

 

Marco Beretta
Università di Bologna

 

Com citar aquest article:
Beretta, Marco. La terra promesa del món digital. Sabers en acció, 01-02-2023. https://sabersenaccio.iec.cat/la-terra-promesa-del-mon-digital/.

 

 

Per a saber-ne més

Pots ampliar la informació amb la bibliografia i recursos disponibles.

Lectures recomanades

Knoblauch, Heidi, and Nancy Tomes. The History of Medicine in the Digital Age, Bulletin of the History of Medicine, 2014, 88 (4), 730–33.

Flis, Ivan; Evina Steinová; Wouters, Paul, Digital Humanities Are a Two-Way Street, Isis, 2016, 107, 346-348. 

Gibson, Abraham; Laubichler, Manfred; Maienschein, Jane, Introduction. Focus: Computational history and philosophy of science, Isis, 2019, 110 (3), 97–50

Huijnen, P., Laan, F., de Rijke, M., Pieters, T. A Digital Humanities Approach to the History of Science. In: Nadamoto, A., Jatowt, A., Wierzbicki, A., Leidner, J.L. (eds) Social Informatics. SocInfo 2013. Lecture Notes in Computer Science, 2014, 8359. Springer, Berlin, Heidelberg

Robertson, Stephen, The Differences between Digital Humanities and Digital History. En: Matthew K. Gold And Lauren F. Klein (eds.), Debates in the Digital Humanities, Minneapolis, London, University of Minnesota Press, 2016. Disponible en aquest enllaç

Estudis

Cohen, Daniel J.; Rosenzweig, Roy, Digital History: A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web, University of Pennsylvania Press, 2005. Disponible en aquest enllaç.

Davis, Stephen Boyd; Vane, Olivia; Kräutli, Florian, Can I believe what I see? Data visualization and trust in the humanities, Interdisciplinary Science Reviews, 2021, 46:4, 522-546.

Ewing, E. Thomas; Randall, Katherine Introduction, En: Viral Networks. Connecting Digital Humanities and Medical History, Blacksburg, 2016, 1-14 .

Hitchcock Tim. ‘Confronting the Digital: Or How Academic History Writing Lost the Plot. Cultural and Social History, 2013, 10, 9–23.

Kassell, Lauren, Paper Technologies, Digital Technologies: Working with Early Modern Medical Records. In: Whitehead A, Woods A, Atkinson S, Macnaughton J, Richards J, editors. The Edinburgh Companion to the Critical Medical Humanities. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016, Capítulo 6. Disponible en aquest enllaç.

Kirschenbaum, Matthew G. What Is “Digital Humanities” and Why Are They Saying Such Terrible Things about It? Differences 25, 1 (2014): 46–63 (Dins del volum monogràfic In the Shadows of the Digital Humanities).

Mounier, Pierre, Humanidades Digitales: Una Historia Critica, Marmol-Izquierdo, 2021.

Prescott Andrew. An Electric Current of the Imagination: What the Digital Humanities Are and What They Might Become. Journal of Digital Humanities. 2012;1.

Spiro, Lisa. “This Is Why We Fight”: Defining the Values of the Digital Humanities. En: Matthew K. Gold (ed.)  Debates in Digital Humanities,  Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012. Disponible en aquest enllaç.

Weldon, Stephen; McCarthy, Gavan, Dossier: Doing History of Science in a Digital, Global, Networked Community: Tools and Services Linking Scholars, Circumscribere: International Journal for the History of Science, 2018, 21.

Recursos online

A la secció «Humanidades digitales» del portal de recursos Fuentes para la historia y la comunciación de la ciencia podreu trobar una àmplia mostra de projectes d’humanitats digitals en història de la ciència.

Galileo Galilei’s notes on motion. Projecte conjunt de la Biblioteca Nazionale Centrale, Florence; Istituto e Museo di Storia della Scienza, Florence i el Max Planck Institute for the History of Science, Berlin. Disponible en aquest enllaç.

Perseus Digital Library, Editado por Gregory R. Crane, desde la Tuff University. Disponible en aquest enllaç.

Epac. Scientific instruments of Medieval and Renaissance Europe. Museum of the History of Science, Oxford; Istituto e Museo di Storia della Scienza, Florence; British Museum, London y Museum Boerhaave, Leiden. Disponible en aquest enllaç.

Echo-Cultural Heritage Online. Open Access Infrastructure for a Future Web of Culture and Science. Max Planck Institute for the History of Science, Berlin. Disponible en aquest enllaç.

El teatro de la naturaleza de Ulisse Aldrovandi. Raffaella Simili (Dir.) Marco Beretta (Coord.). Università degli Studi di Bologna: Centro Interdipartimentale di ricerca in epistemologia e storia delle scienze “Federigo Enriques”, Biblioteca Universitaria di Bologna, Musei di Palazzo Poggi. Disponible en aquest enllaç.

Panopticon Lavoisier, 1999-2009. Marco Beretta (Dir.) Museo Galileo y Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques de la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris). Disponible en aquest enllaç.

Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza. Disponible en aquest enllaç.

Computational History of Science. Gerd Grasshoff(dir.). Max Planck Institute for the History of Science, Berlín. Disponible en aquest enllaç.

Darwin Correspondence Project. James A. Secord (Dir.) University of Cambridge Library and Department for the History and Philosophy of Science. Disponible en aquest enllaç.

The Newton Project. Rob Iliffe y Scott Mandelbrote (Dir.). University of Oxford. Disponible en aquest enllaç.